Disclaimer         VGN Group – Gebruikersvoorwaarden – 2018

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over VGN Group, haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven en de diensten en producten die zij leveren.

VGN Group geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid, of geschiktheid voor enig doel van de informatie en de bijbehorende grafische afbeeldingen zoals die zijn gepubliceerd op deze site. De informatie op deze website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link, kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten.

Alle aansprakelijkheid van VGN Group voortkomend (hetzij in contract, onrechtmatige daad of nalatigheid) voor eventuele onjuistheden of fouten is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd. Deze website wordt beheerd en onderhouden in Nederland en is daarom gepubliceerd vanuit een Nederlands perspectief.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, dat noch VGN Group, noch een van haar gelieerde ondernemingen of personeel,  aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan:

  1. het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en
  2. de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

Deze website is eigendom van VGN Group. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan VGN Group.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGN Group worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt , behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

VGN Group stelt alles in werking om de website en de inhoud daarvan actueel en beschikbaar te houden voor gebruikers.  VGN Group kan echter niet garanderen dat de toegang tot deze site ononderbroken, betrouwbaar en storingsvrij zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken en zonder daarvan vooraf kennisgeving te doen, gebruikers de toegang ontzeggen tot onze site of enig onderdeel daarvan.

VGN Group is, zonder beperking, niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen voor gebruikers van deze site die optreden kunnen treden als de website te traag dan wel offline is.

Het VGN Group logo is eigendom van VGN Group. Alle andere handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo’s aangehaald in dit document zijn het eigendom van VGN Group en hun respectievelijke eigenaren. VGN Group geeft geen toestemming voor het gebruik van de merken,  productnamen, bedrijfsnamen, logo’s of titels. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de houder vormen.

De levering van diensten en goederen door VGN Group is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van VGN Group die te downloaden zijn op de website van VGN Group en tevens op aanvraag beschikbaar zijn.

De voorwaarden in deze disclaimer worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van het recht in ‘s-Hertogenbosch. Indien enige bepaling van deze disclaimer en uitsluitingen onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn en geen afbreuk te doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Informatie

Neem contact met ons op wanneer u meer informatie wilt, of als u wilt weten wat VGN Group voor u kan betekenen.